មិនធម្មតាទេ🔥| Reaction To Chou PRG (Paragon Gaming) | Mobile Legend

Genre: Gaming
Dilihat: 0 views

➡ Topic : មិនធម្មតាទេ🔥| Reacrion To Chou PRG (Paragon Gaming) | Mobile Legend
——————————————————————–
➡ My Mobile legend ID : 8691662
➡ Sever : Asia | Cambodia 🇰🇭
➡ My hand skill : 3 finger 🤟
➡ My Phone : Iphone8+📱
—————– Other social media ————————–
➡ My FB Page : http://bit.ly/2RcRiC7
➡ My Discord sever : http://bit.ly/38USjUb
——————————————————————-
➡ ប្រធានបទទាក់ទងនឹងMLBB :
+ របៀបដាក់ជើងខ្លាំងប្រចាំតំបន់🔥🔥 : https://youtu.be/8QpKh4Jp3PY
+ My setting : https://youtu.be/0FQHXP9DLrQ
+ របៀបទីញហេរូដោយមិនប្រើ BP ឬក៏ Diamond : https://youtu.be/ga8tRxOSvWc
————————————————————————-
“ ✅10k Subscribers 15.12.18 “
” ✅50K Subscribers 10.09.19 ”
” ✅100K Subscribers 05.04.20 ”
“ ❓ 200k subscribers when? ”
————————————————————————-
Music : Jarico – Landscape (Vlog No Copyright Music) _ https://www.youtube.com/watch?v=EwRdK…​…
———————————————————————
#PRGPlayCHou #ReactionToPRG #ParagonGaming